Udskriv


Vedtægter
For
Aabybro Skytteforening.


§1
Foreningens formål.

Foreningens formål er ved skydning som idræt og andet kulturelt virke for at fremme det folkelige foreningsarbejde – med vægt på den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.


§2
Tilhørsforhold.

Foreningen har hjemsted i Aabybro Kommune og er tilsluttet DDS Nordjylland og dermed undergivet De Danske Skytteforeningers og Amtsforeningens fælles regler.


§3
Foreningen.

Bestyrelsen består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Et bestyrelsesmedlem, der ikke kan godkendes til våbenpåtegning, er forpligtiget til at udtræde af bestyrelsen straks.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt og de stemmer for forslaget.

Der føres protokol over de på bestyrelsesmøderne passerede og vedtagne emner.

Protokollen underskrives af de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.§4

Medlemskab.

Som medlem kan optages enhver som har Dansk statsborgerskab og som har fast bopæl i Danmark.

Henvendelse om optagelse skal ske ved personlig henvendelse til en bestyrelsesrepræsentant. I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen nægte optagelse af uønskede ansøger. Vedkommende kan indanke sagen ved først kommende ordinære generalforsamling.

Indmeldelsen er bindende for et år ad gangen.§5

Regnskab.

Foreningens regnskabsår løber fra 1. Januar til 31. December, og senest den 31. januar afgiver kassereren driftregnskab og status til revisorerne.§6

Kontingent.

Der betales medlemskontingent efter tredje skydning eller ved indmeldelse i foreningen.

Kontingentet betales for et år ad gangen, hvorefter der udleveres et medlemskort og for nye medlemmer foreningens vedtægter. Såfremt tidligere medlemmer ønsker at forblive passive medlemmer er dette muligt, her fastsættes et særligt kontingent. For ejere af pistoler gælder, at de samtidig får ret til at skyde det antal som skal til, for at kunne opretholde våbentilladelsen.

Det efterfølgende års kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingentet følger kalenderåret og betales senest ved udgangen af januar måned.§7

Generalforsamlingen.

Bestyrelsen og foreningens medlemmer danner generalforsamlingen, denne er foreningens højeste myndighed. Kun den kan forandre og vedtage foreningens vedtægter.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer, som er fyldt 18 år.

Formanden vælges hvert år – øvrige medlemmer er på valg hvert andet år.

Suppleanter og revisorer vælges hvert år.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel og skal ske skriftligt eller ved annoncering i Aabybro Posten.

Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes med samme varsel som den ordinær, når bestyrelsen finder anledning til det, eller hvis mindst ¼ af medlemmerne skriftlig fremsender ønske herom. I et sådan tilfælde skal indvarsling til ekstraordinær generalforsamling ske senest 8 dage efter modtagelsen af anmodningen, med motiveret dagsorden.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen, er medlemmer som er fremmødt og har betalt kontingent.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal – ved stemmelighed falder sagen. Dog kræves udelukkelse af et medlem, samt ændring af vedtægter at mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer, er for forslaget.

Forslag som medlemmer ønsker taget op som et punkt på generalforsamlingen, skal være foreningens bestyrelse i hænde senest 1. februar.Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1.

Valg af dirigent.
2.

Bestyrelsens beretning ved formanden.
3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren.
4.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
6.

Valg af 2 revisorer.
7.

Indkomne forslag.
8.

Eventuelt.§8

Våbenregistrering

Et hvert våben, som  anvendes på foreningens skydebaner skal være registreret i henhold til gældende lovgivning på området.

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtiget til at give besked til politiet eller om fornøden at tilbagekalde en påtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, uanset hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt våbentilladelse.

Tilbagekaldelse vil ligeledes ske ved manglende betaling af kontingent, dog tidligst 14 dage efter andet påkrav.§9

Hæftelse.

Foreningens medlemmer og bestyrelse har ikke nogen økonomisk forpligtelse ud over kontingentforpligtelse.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgående forpligtelser for foreningen, for hvilke foreningen alene hæfter med den respektive formue.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§10

Likvidation eller ophør.

Foreningen kan ikke opløses, så længe 5 medlemmer, der er valgbar til bestyrelsen, ønsker den opretholdt.

Ved foreningens opløsning deponeres dens formue og ejendele m.m. hos DDS – Nordjylland.

Såfremt der ikke i løbet af 5 år oprettes en ny forening/kreds tilfalder formue m.m.

De Danske Skytteforeninger.


Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen d. 21 november 2002.Lov & Regler også på www.skytten.dk